Skip to content
GRATIS VERZENDING BIJ AANKOPEN BOVEN 50 EURO
SNELLE LEVERING (1-3 WERKDAGEN)
Veilig betalen

ALGEMENE VOORWAARDEN MET KLANTENINFORMATIE

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Contract
 3. Terugtrekking
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendom
 7. Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)
 8. Speciale voorwaarden voor reparatiediensten
 9. Inwisselen van promotionele vouchers
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV” genoemd) van het bedrijf Norveco AB (hierna “Verkoper” genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna “Klant” genoemd) en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die worden aangeboden in de online shop van de Verkoper. Het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om de klant een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een wettelijk bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, wordt het contract gesloten op het moment waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat de klant zijn bestelling heeft verzonden. De verkoper maakt de tekst van het contract verder niet toegankelijk. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen deze gratis door de klant worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens in te voeren.

2.5 Voorafgaand aan de bindende verzending van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere detectie van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.6 De Duitse en Engelse taal zijn beschikbaar voor het afsluiten van het contract.

2.7 Het verwerken van bestellingen en het opnemen van contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van bestellingen correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht van herroeping

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het herroepingsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.3 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de “Stripe” betaaldienst, wordt de betaling verwerkt door de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna “Stripe”). De afzonderlijke betaalmethoden die via Stripe worden aangeboden, worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper. Stripe kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over Stripe is beschikbaar op internet op https://stripe.com/de.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt de levering plaats binnen het door de verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg hiervan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de retourzending als de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In het geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructie van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Als de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het goed heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Als de klant optreedt als consument, wordt het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over het algemeen pas overgedragen wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of een persoon die gemachtigd is om ze in ontvangst te nemen. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper het goed heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de zending uit te voeren, als de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren, opdracht geeft om de zending uit te voeren met de uitvoering en de verkoper de verkoper opdracht geeft om de zending uit te voeren klanten deze persoon of instelling niet van tevoren hebben genoemd.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om van het contract af te zien in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit is alleen van toepassing als de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en als de verkoper zorgvuldig een specifieke afdekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval dat de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.5 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Behoud van eigendomstitel

Als de verkoper een vooruitbetaling doet, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde aankoopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor defecten (garantie)

7.1 Voor zover in de navolgende bepalingen niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Niettegenstaande het voorgaande is het volgende van toepassing op contracten voor de levering van goederen:

7.2 Als de klant optreedt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het type nakoming achteraf;
 • in het geval van nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • in het geval van gebruikte goederen zijn rechten en aanspraken op grond van gebreken uitgesloten;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen als er een vervangende levering wordt gedaan binnen de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.3 De hierboven uiteengezette beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing

 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik en die de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor een bestaande verplichting van de verkoper om updates te leveren voor digitale producten, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Daarnaast blijven de wettelijke verjaringstermijnen voor enig bestaand wettelijk regresrecht voor ondernemers onaangetast.

7.5 Indien de klant optreedt als consument, wordt hij verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Speciale voorwaarden voor reparatiediensten

Als de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst verplicht is een artikel van de klant te repareren, geldt het volgende:

8.1 Reparatiediensten worden verleend op het hoofdkantoor van de Verkoper.

8.2 De Verkoper verleent zijn diensten naar eigen goeddunken in eigen persoon of via door hem gekozen gekwalificeerd personeel. Daarbij kan de verkoper ook gebruikmaken van de diensten van derden (onderaannemers) die namens hem handelen. Tenzij anders vermeld in de servicebeschrijving van de verkoper, heeft de klant geen recht op de selectie van een specifieke persoon om de gewenste service uit te voeren.

8.3 De klant moet de verkoper alle informatie verstrekken die nodig is voor de reparatie van het goed, op voorwaarde dat de verkrijging ervan niet valt onder de verplichtingen van de verkoper volgens de inhoud van het contract. In het bijzonder moet de klant de verkoper een uitgebreide beschrijving van het gebrek geven en hem op de hoogte stellen van alle omstandigheden die de oorzaak kunnen zijn van het geconstateerde gebrek.

8.4 Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant het te repareren artikel voor eigen rekening en risico naar de vestigingsplaats van de verkoper te zenden. De verkoper raadt de klant aan hiervoor een transportverzekering af te sluiten. Bovendien raadt de verkoper de klant aan om het artikel in een geschikte transportverpakking te verzenden om het risico op transportschade te verminderen en de inhoud van de verpakking te verbergen. De verkoper zal de klant onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele duidelijke transportschade, zodat de klant zijn eventuele rechten tegenover de vervoerder kan doen gelden.

8.5 Het retourneren van het artikel is voor rekening van de klant. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het artikel gaat over op de klant wanneer het artikel wordt overhandigd aan een geschikte transportpersoon op de plaats van vestiging van de verkoper. Op verzoek van de klant sluit de verkoper een transportverzekering af voor het object.

8.6 De voornoemde regelingen beperken de wettelijke garantierechten van de klant in geval van aankoop van goederen van de verkoper niet.

8.7 De Verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de geleverde reparatieservice in overeenstemming met de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

9) Inwisselen van promotionele vouchers

9.1 Vouchers die gratis worden uitgegeven door de Verkoper als onderdeel van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet kunnen worden gekocht door de Klant (hierna “Promotievouchers” genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de Verkoper en alleen tijdens de aangegeven periode.

9.2 Afzonderlijke producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsactie, op voorwaarde dat een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de kortingsbon.

9.3 Promotionele vouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

9.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

9.6 Als de waarde van de kortingsvoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het tegoed van een actievoucher wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

9.8 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de waardebon zijn betaald, retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

9.9 De actievoucher is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop vermeld staat. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu /consumers /odr

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

10.2 De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

OPRANIC ontwikkelt en produceert zijn eigen technologie en belangrijkste componenten, wat resulteert in uitstekende prestaties en efficiëntie met een hoge kwaliteit en lange levensduur.

ABONNEER OP ONZE NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor de laatste updates en aanbiedingen!

  Door op de knop “SUBSCRIBE!” te klikken, geef ik toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens

  Betaalmogelijkheden
  Verzendpartners
  Terug naar boven