Skip to content
FREE SHIPPING IN EU OVER 100 EURO
FAST DELIVERY (1-3 WORKING DAYS)
Secure Payments

ALLMÄNNA VILLKOR MED KUNDINFORMATION

Innehållsförteckning

 1. Omfattning
 2. Kontrakt
 3. Tillbakadragande
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans och leveransvillkor
 6. Äganderätt
 7. Ansvar för fel (garanti)
 8. Särskilda villkor för reparationstjänster
 9. Inlösen av kampanjkuponger
 10. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade “AGB”) för företaget Norveco AB (nedan kallad “Säljaren”) ska tillämpas på alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad “Kunden”) och Säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras i Säljarens onlinebutik. Vi motsätter oss härmed att kundens egna villkor inkluderas, såvida inte annat avtalats.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som övervägande varken är kommersiella eller egenföretagare.

1.3 En entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridisk kapacitet som, när han ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Ingående av avtal

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de utvalda varorna i den virtuella kundvagnen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande avseende de varor som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren får acceptera Kundens anbud inom fem dagar,

 • genom att sända kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, i vilket fall kundens mottagande av varorna är avgörande, eller
 • genom att begära betalning från kunden efter att ha lagt sin beställning.

Om det finns flera av de ovan nämnda alternativen, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Acceptfristen börjar löpa dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och löper ut vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovan angivna perioden, skall detta anses vara ett avvisande av anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Vid lämnande av ett anbud via säljarens onlinebeställningsformulär kommer avtalstexten att lagras av säljaren efter avtalets ingående och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kunden har skickat sin beställning. Säljaren gör inte avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens onlinebutik innan han skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via hans lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter.

2.5 Före det bindande överlämnandet av beställningen via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre upptäcka inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken visningen på skärmen förstoras. Som en del av den elektroniska beställningsprocessen kan kunden korrigera sina uppgifter med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.6 Språken tyska och engelska är tillgängliga för ingående av avtalet.

2.7 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han anger för orderhantering är korrekt, så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. I synnerhet vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller tredje part som har fått i uppdrag av säljaren att behandla beställningen kan levereras.

3) Rätt till återkallelse

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning, är de angivna priserna totalpriser som inkluderar lagstadgad mervärdesskatt. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.3 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten “Stripe”, kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan “Stripe”). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Stripe kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik. Stripe kan använda andra betaltjänster för att behandla betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket kunden kan informeras om separat. Ytterligare information om Stripe finns på Internet under adressen https://stripe.com/de.

5) Leverans och leveransvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att skicka varorna, kommer leveransen att ske inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som anges av kunden, om inte annat avtalats. Vid behandling av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderbehandling avgörande.

5.2 Om leveransen av varan misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, skall kunden bära de rimliga kostnader som säljaren åsamkas till följd av detta. Detta gäller inte kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. I händelse av ett effektivt utövande av ångerrätten av kunden, ska bestämmelsen i säljarens ångerinstruktion gälla för returkostnaderna.

5.3 Om kunden agerar som entreprenör övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan på kunden så snart säljaren har överlämnat varan till speditören, transportören eller någon annan person eller institution som har utsetts att utföra transporten. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i allmänhet först när varorna överlämnas till kunden eller en person som är behörig att ta emot dem. Utan hinder av ovanstående skall risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller någon annan person eller institution som utsetts för att utföra leveransen, om kunden ger speditören, transportören eller den person eller institution som annars utsetts för att utföra leveransen uppdraget och säljaren ger säljaren uppdraget att utföra leveransen kunden inte tidigare har namngivit denna person eller institution.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att häva avtalet i händelse av felaktig eller olämplig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och säljaren har ingått en specifik säkringstransaktion med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varorna. Om varan inte är tillgänglig eller endast delvis tillgänglig kommer kunden att informeras omedelbart och ersättningen kommer att återbetalas omedelbart.

5.5 Egen avhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Bibehållande av titel

Om säljaren gör en förskottsbetalning behåller han äganderätten till de levererade varorna tills hela den utestående köpeskillingen har betalats.

7) Ansvar för defekter (garanti)

7.1 Om inget annat anges i följande bestämmelser ska bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel tillämpas. Utan hinder av vad som sagts ovan gäller följande för avtal om leverans av varor:

7.2 Om kunden agerar som entreprenör,

 • säljaren har rätt att välja typ av efterföljande prestation;
 • När det gäller nya varor är preskriptionstiden för fel ett år från leveransen av varorna;
 • När det gäller begagnade varor är rättigheter och krav på grund av defekter uteslutna;
 • Preskriptionstiden börjar inte löpa på nytt om en ersättningsleverans görs inom ramen för ansvaret för fel.

7.3 De ansvarsbegränsningar och förkortningar av tidsfrister som anges ovan gäller inte

 • för krav på skadestånd och ersättning för kostnader från kunden,
 • om säljaren har dolt felet på ett bedrägligt sätt,
 • för varor som har använts för en byggnad i enlighet med deras vanliga användning och som har orsakat dess felaktighet,
 • för eventuella befintliga skyldigheter för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 Dessutom påverkas inte de lagstadgade preskriptionstiderna för någon befintlig lagstadgad regressrätt för entreprenörer.

7.5 Om kunden agerar som konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till avsändaren och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har det ingen inverkan på hans rättsliga eller avtalsenliga krav på fel.

8) Särskilda villkor för reparationstjänster

Om säljaren enligt avtalets innehåll är skyldig att reparera en vara som tillhör köparen, skall följande gälla:

8.1 Reparationstjänster skall tillhandahållas på Säljarens säte.

8.2 Säljaren skall tillhandahålla sina tjänster efter eget gottfinnande i egen person eller genom kvalificerad personal som valts av Säljaren. Säljaren får därvid även anlita tredje man (underleverantör) som agerar för hans räkning. Om inte annat anges i säljarens servicebeskrivning har kunden inte rätt att välja en viss person för att utföra den önskade tjänsten.

8.3 Kunden skall förse säljaren med all information som är nödvändig för reparation av varan, förutsatt att dess anskaffande inte faller inom ramen för säljarens skyldigheter enligt avtalets innehåll. I synnerhet måste kunden ge säljaren en omfattande beskrivning av felet och informera honom om alla omständigheter som kan vara orsaken till det konstaterade felet.

8.4 Om inte annat avtalats skall kunden på egen bekostnad och risk sända det föremål som skall repareras till säljarens säte. Säljaren rekommenderar att kunden tecknar en transportförsäkring för detta ändamål. Vidare rekommenderar säljaren att kunden skickar varan i lämpligt transportförpackning för att minska risken för transportskador och för att dölja innehållet i förpackningen. Säljaren kommer omedelbart att informera kunden om eventuella uppenbara transportskador så att kunden kan hävda sina eventuella rättigheter gentemot transportören.

8.5 Retur av varan sker på kundens bekostnad. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan övergår till kunden när varan överlämnas till en lämplig transportperson på säljarens verksamhetsställe. På kundens begäran tecknar säljaren en transportförsäkring för varan.

8.6 Ovanstående bestämmelser begränsar inte kundens lagstadgade garantirättigheter i händelse av köp av varor från säljaren.

8.7 Säljaren ansvarar för fel i den tillhandahållna reparationstjänsten i enlighet med bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel.

9) Inlösen av kampanjkuponger

9.1 Vouchrar som utfärdas kostnadsfritt av Säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av Kunden (nedan kallade “Kampanjvouchrar”) kan endast lösas in i Säljarens onlinebutik och endast under den angivna perioden.

9.2 Enskilda produkter kan uteslutas från voucherkampanjen, förutsatt att en motsvarande begränsning följer av innehållet i den säljfrämjande vouchern.

9.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Kvittning i efterhand är inte möjlig.

9.4 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

9.5 Värdet på varorna måste minst motsvara beloppet på kampanjkupongen. Eventuell återstående kredit kommer inte att återbetalas av säljaren.

9.6 Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan en av de andra betalningsmetoder som erbjuds av säljaren väljas för att reglera skillnaden.

9.7 Kreditbalansen för en kampanjkupong betalas varken ut i kontanter eller ger ränta.

9.8 Kampanjvouchern återbetalas inte om kunden returnerar de varor som helt eller delvis betalats med kampanjvouchern inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

9.9 Kampanjkupongen är endast avsedd att användas av den person som anges på kupongen. En överföring av kampanjkupongen till tredje part är utesluten. Säljaren har rätt, men inte skyldighet, att kontrollera den materiella behörigheten hos respektive kuponginnehavare.

10) Alternativ tvistlösning

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu /consumers /odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som uppstår vid onlineköp eller tjänsteavtal där en konsument är inblandad.

10.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter.

Opranic utvecklar och tillverkar sin egen teknik och nyckelkomponenter, vilket resulterar i utmärkt prestanda och effektivitet med hög kvalitet och lång livslängd.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för de senaste uppdateringarna och erbjudandena!

  Genom att klicka på knappen “SUBSCRIBE!” samtycker jag till behandlingen av personuppgifter

  Betalningsalternativ
  Fraktpartners
  Back To Top